Planejament i Espai Públic

REPARCELACIO DE LA UA-60. LLEIDA